Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Ovim zakonom uređuje se postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja (u daljem tekstu: postupak izvršenja) i obezbeđenja potraživanja (u daljem tekstu: postupak obezbeđenja), na osnovu domaće ili strane izvršne ili verodostojne isprave ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Ovim zakonom uređuje se isprovođenje izvršenja i obezbeđenja, kao i uslovi za obavljanje delatnosti izvršitelja.


Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Statut komore izvršitelja

Matična organizacija izvršitelja i zamenika izvršitelja Republike Srbije je Komora izvršitelja koja se osniva za celu teritoriju Republike Srbije.
Komora izvršitelja posluje i nastupa u svoje ime i za svoj račun, a poslove može da obavlja u svoje ime a za račun članova, kao i u ime i za račun drugih lica.
Unutrašnja organizacija, nadleznost i rad, organi komore, uslovi za izbor i članstvo u organima komore kao i niz drugih pitanja od značaja za uređenje i funkcinisanje organizacije izvršitelja regulisano je Statutom komore izvršitelja.

Statut komore izvršitelja

Kodeks profesionalne etike izvršitelja

Osnovni principi i načela ponašanja i rada kojima su vezani izvršitelji, kao i njihovi zamenici i pomoćnici definisana su Kodeksom profesionalne etike izvršitelja.
Izvršitelj je dužan da ispoljava samostalnost i da postupa u skladu sa ličnim i profesionalnim integritetom i autoritetom, rukovodeći se isključivo interesima stranaka u postupku izvršenja i dužnostima propisanim zakonom i drugim opštim aktima.
Zamenik izvršitelja je samostalan u meri i na način koji je određen Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, kao i odredbama ovog kodeksa u delu koji se odnosi na izvršitelje.


Kodeks profesionalne etike izvršitelja

Tarife

Troškovi postupka nastali pred izvršiteljem obračunavaju se i naplaćuju prema tarifi propisanoj ovim pravilnikom. Za pripremanje i vođenje predmeta, donošenje zaključka o izvršenju u postupku za namirenje potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga, i za donošenje zaključka o predlogu za sprovođenje izvršenja u procenjivim predmetima izvršitelju pripada nagrada prema vrednosti glavnog potraživanja.